1. หน้าหลัก
  2. สำหรับผู้เยี่ยมชม

การเข้าชม

เวลาเข้าชม

เวลาทำการ:
1 มีนาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 8:30 - 17:00
4 พฤศจิกายน ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 8:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

คนจิคิโด พิพิธภัณฑ์ซังโคโซ พระคลังสุตระ อาคารอยู่อาศัยคงจิคิโด(เดิม) [ค่าเข้าชม]
ผู้ใหญ่ นักเรียนระดับมัธยมปลาย นักเรียนระดับมัธยมต้น นักเรียนระดับประถม แบบกลุ่ม (30 ท่านขึ้นไป) แบบกลุ่ม (100 ท่านขึ้นไป)
800 เยน 500 เยน 300 เยน 200 เยน ลด 10% ลด 20%

คำแนะนำแบบเสียง พิพิธภัณฑ์ซังโคโซ วัดจูซนจิ

การเช่าเครื่องเล่นคำแนะนำแบบเสียง

ค่าเช่า

500 เยนต่อชั่วโมง [กลุ่ม (30 ท่านขึ้นไป) ลด 10% กลุ่ม(100 ท่านขึ้นไป) ลด 20%]

เวลาให้ยืม

1 มีนาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 8:30 - 17:00
4 พฤศจิกายน ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 8:30 - 16:30

การให้ยืมเครื่องเล่นคำแนะนำแบบเสียง

ติดต่อเรา

วัดจูซนจิ

โทรศัพท์ 0191-46-2211(O) โทรสาร 0191-46-2216